Rasulullah VS Abu Jahal

Allah Ta’ala berfirman,

“Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kah’mat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit.” (QS. Ibrahim: 24)

Rasulullah menyampaikari awal risalahnya kepada bangsa Arab seperti disebutkan dalam riwayat :

Dari AL-Asy’ats bin Sahm berkata: saya mendengar seorang lelaki dari daerah Bani Az Zubair berkata: saya mendengar seorang lelaki di pasar ‘Ukazh berkata: “Wahai manusia ucapkanlah laa ilaaha illa Allah niscaya kalian akan selamat”,

dan seorang lelaki mengikutinya dengan mengatakan: dia ingin memalingkan kalian dari sesembahan-sesembahan kalian.

Teryata lelaki yang pertama adalah Nabi Muhammad, dan lelaki yang kedua adalah Abu Jahal.”