Author: muizz abu turob

Islam Sudah Sempurna

Islam Sudah Sempurna

Aqidah, Aqidah Islam
Karena Islam sudah sempurna tidak perlu penambahan-penambahan yang justru akan merusak keindahan Islam. Apalagi yang menjadi pokok-pokok prinsip. Sedangkan yang berkaitan dengan kejadian atau perkembangan yang tidak ada di masa turunnya wahyu, maka para ulama sudah menetapkan metodologi ijtihad yang disebut dengan ilmu ushul fiqh. Dan tidak ada ijtihad yang diperbolehkan bertabrakan dengan dalil yang sharih (jelas) dan shahih. Memang umat Islam sudah terpecah sejak abad pertama dan itu sunnatullah serta berita yang sudah disampaikan oleh Rasulullah  akan tetapi akan selalu ada pembaharuan yang terus menerus meluruskan pemahaman yang salah itu, Rasulullah bersabda,   ”Akan ada generasi adil yang membela agama ini dari pen yimpangan kelompok ekstrim, dan kelompok ahli batil (
Hati Yang Kering

Hati Yang Kering

Oase Rohani, Tazkiyah
    Sangat disayangkan, umat Islam sudah banyak yang terpengaruh model kehidupan barat yang sangat individualistis. Hal itu disebabkan mengalir derasnya budaya barat itu sebagai upaya brain washing (cuci otak) melalui pertukaran budaya, pertukaran pelajar, pengadopsian sistem pendidikan, politik, ekonomi, pengetahuan, norma-norma sosial, pemikiran, dan lain-lain.   Termasuk yang paling gencar adalah lewat media cetak dan elektronik, sehingga hal itu menjadi konsumsi harian umat Islam. Terlebih ketika terjadi kegagalan dalam hidup, banyak yang berfikir pintas dengan menenggak narkoba, minuman keras, kehidupan malam yang penuh maksiat sampai ke arah bunuh diri. Mereka tertipu oleh gemerlapnya dunia yang fana ini, jiwa mereka kosong, hati mereka gersang, pikiran ...
Kisah Bai’at Ridwan

Kisah Bai’at Ridwan

Tsaqafah, Wawasan
    Perhatikan riwayat di bawah ini yang menggambarkan bagaimana kesadaran akan tanggung jawab dan resiko yang akan ditanggung mereka yang secara tulus memeluk Islam dari masyarakat Anshar yang datang kepada Rasulullah ke Makkah yang dikenal dengan peristiwa Bai’atul Aqabah. Kami berkata: wahai Rasulullah! Kami membaiatmu.   Beliau bersabda: ”Kalian membaiatku atas ketaatan, baik dalam kondisi semangat, malas, maupun sedekah dalam kelapangan atau kesusahan, dan juga amar ma’ruf nahi munkar, dan kalian berbicara tentang Allah sedang kalian tidak takut karena Allah kepada celaan orang yang mencela, kalian menolongku, melindungiku. Jika aku datang kepada kalian, kalian melindungiku seperti melindungi diri kalian, istri~ istri kalian dan anak-anak kalian, kali
Rasulullah VS Abu Jahal

Rasulullah VS Abu Jahal

Aqidah, Aqidah Islam
Allah Ta'ala berfirman, "Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kah’mat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit.” (QS. Ibrahim: 24) Rasulullah menyampaikari awal risalahnya kepada bangsa Arab seperti disebutkan dalam riwayat : Dari AL-Asy'ats bin Sahm berkata: saya mendengar seorang lelaki dari daerah Bani Az Zubair berkata: saya mendengar seorang lelaki di pasar 'Ukazh berkata: "Wahai manusia ucapkanlah laa ilaaha illa Allah niscaya kalian akan selamat”, dan seorang lelaki mengikutinya dengan mengatakan: dia ingin memalingkan kalian dari sesembahan-sesembahan kalian. Teryata lelaki yang pertama adalah Nabi Muhammad, dan lelaki yang kedua adalah Abu Jahal."
Kehebatan Akal

Kehebatan Akal

Tsaqafah, Wawasan
Ada penelitian yang mengatakan bahwa akal kita mempunyai kemampuan melebihi satu juta komputer tercanggih. Belum lagi hasil penelitian tentang flora dan fauna serta alam jagad raya yang membentang luas ini.   Kalau jasmani kepuasannya hanya beberapa saat, tapi kepuasan akal tidak terbatas.   Dan karena akallah manusia di jadikan Allah lebih mulia dari pada binatang. Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur’an menyebutkan tentang akal. Tetapi akal hanyalah alat untuk mencapai suatu yang paling berharga yaitu mengenal Allah. Untuk mengenal Allah selain membaca ayat-ayat kauniyyah (yaitu segala ciptaan Allah, tetapi juga harus membaca ayat-ayat Al-Qur’ an.  
Syarat Mencintai Allah

Syarat Mencintai Allah

Aqidah, Aqidah Islam
    Seseorang dapat dikatakan mencintai Allah apabila memenuhi empat syarat:   Syarat pertama    : Berbuat sesuai kehendak Allah dengan menjalankan perintah-perintah-Nya. Syarat kedua        : Meninggalkan seluruh larangan-Nya baik secara dhahir maupun batin. Syarat ketiga        : Mencintai orang-orang yang dicintai Allah yaitu kaum beriman. Syarat keempat   : Membenci mereka yang dibenci Allah, yaitu kaum kafir, fasik, dan munafik.  
Back To Al Quran Sunnah

Back To Al Quran Sunnah

Aqidah, Aqidah Islam
Penting sekali mengajak semua ummat Islam kembali kepada Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah sesuai dengan pemahaman Salafus Shalih secara keseluruhan. Karena itu merupakan rel yang membawa gerbong ummat Islam menuju keselamatan dan kejayaan dunia dan akhirat. Ibnu Rajab berkata: seutama-utama ilmu adalah dalam penafsiranan Al-Qur’an dan makna-makna hadits serta dalam pembahasan halal dan haram yang ma’tsur dari para sahabat, tabi’in dan tabiut~tabi’in yang berakhir pada para imam terkenal dan diikuti.
Empat Model Kaum Muslim Menurut Orientalis

Empat Model Kaum Muslim Menurut Orientalis

Tsaqafah, Wawasan
orientalis dalam memecah bela umat Islam, lewat pembagian ke dalam empat kelompok, di antaranya: Muslim Fundamentalis Siapa saja yang ingin bergerak menuju praktik Islam yang murni, atau memperjuangkan Islam, ingin mengembalikan negara Islam, mendirikan khilafah Islamiyah, itulah yang mereka sebut dengan muslim fundamentalis. Dan muslim kategori ini, adalah musuh utama Amerika. Berkembangnya isu Wahabi, merupakan pekerjaan intelejen untuk mengadu domba umat Islam, dan sumbernya adalah Amerika. Karena mereka menyimpulkan, gerakan anti amerika adalah Wahabi, para mujahidin adalah Wahabi, itu adalah kesimpulan Amerika, yang kemudian dijadikan satu alat untuk memecah bela umat Islam. Muslim Liberal Walaupun penggabungan kedua kata ini (muslim dan liberal) kontradiktif, akan teta...
Bencana Ilmu Zaman Ini

Bencana Ilmu Zaman Ini

Dunia Dakwah
Bencana Ilmu   Oleh : Farid Ahmad Okbah   Kita menyaksikan kaum muslimin telah berbondong-bondong kembali kepada ajaran Islam baik dalam sekup pemerintahan, organisasi, jama’ah dan perorangan.   Namun pertanyaannya, sudahkah mereka benar-benar kembali pada ajaran Islam? Bagaimana caranya?   Semuanya menyerukan kembali kepada Al-Qur’an dan Sunnah, namun sesuai dengan pemahaman mereka sendiri. Akibatnya, berbagai kesesatan timbul.   Otak, hawa nafsu, dan kepentingan dikedepankan dan dibumbuhi dengan dalil-dalil yang sering kali tidak ada hubungannya. Sungguh ini adalah musibah.   Setiap orang berbicara atas nama Islam, baik itu ulama’ suu’ (jahat), penceramah, pedagang, pelawak, dan lain-lain tanpa rasa malu mereka berfatwa. A